1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Huurovereenkomsten en op alle door YL-Allround aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.1.2 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.1.4 Onder “wederpartij” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die aan YL-Allround verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren.

2 Offertes

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden YL-Allround op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. 2.2 Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, zijn offertes van YL-Allround steeds geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. 2.3 Bijkomende kosten die voortvloeien uit parkeerkosten, hotelovernachtingen en reiskosten, worden voor rekening van de wederpartij gebracht, tenzij nadrukkelijk in de offerte anders vermeld. 2.4 Verbruiksmaterialen die verbruikt worden tijdens de duur van de overeenkomst worden op basis van nacalculatie in rekening van de wederpartij gebracht, tenzij nadrukkelijk in de offerte anders is vermeld.

3 Duur

3.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek: A. indien is bedongen dat de wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door YL-Allround aan de wederpartij wordt overhandigd; B. indien is bedongen dat YL-Allround de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop YL-Allround het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. 3.2 De huurtermijn eindigt op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek: A. indien is bedongen dat de wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt terugbrengen: op het tijdstip waarop het materieel door de wederpartij aan YL-Allround wordt overhandigd; B. Indien is bedongen dat YL-Allround het gehuurde materieel zelf ophaalt: op het tijdstip waarop YL-Allround het gehuurde op de overeengekomen locatie in haar macht wordt verschaft. 3.3 In het geval het gehuurde materieel na beëindiging van de overeenkomst niet tijdig aan YL-Allround wordt gerestitueerd is YL-Allround gerechtigd het verhuurde terug te nemen ter plaatse waar het zich bevindt. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.

4 Transport

4.1 Het laten bezorgen en ophalen van het materieel door YL-Allround zijn voor rekening van de huurder/koper.

5 Betaling

5.1 Betaling door de wederpartij dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte. 5.2 Iedere mogelijkheid voor de wederpartij om aan YL-Allround verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met vorderingen die zij meent op YL-Allround te hebben, worden door partijen uitgesloten. Zo ook wordt het recht van de wederpartij om de betaling van enig bedrag dat zij aan opdrachtnemer verschuldigd is op te schorten, uitgesloten. 5.3 Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. De wederpartij is dan een minimale rente verschuldigd van 1% per maand over het te laat betaalde bedrag. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt dit wettelijk percentage. 5.4 Indien de wederpartij ondanks herhaalde aanmaning in gebreke blijft met enige betaling en YL-Allround om die reden de vordering ter incasso in handen moet geven, is de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de achterstallige bedragen verschuldigd. 5.5 Indien de wederpartij nadat zij in verzuim gekomen is enige betaling aan YL-Allround verricht, wordt deze eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de verschuldigde contractuele rente en ten slotte op de verschuldigde hoofdsom. 5.6 Indien de wederpartij langer dan 1 maand in verzuim is met de betaling van openstaande facturen, is YL-Allround gerechtigd alle werkzaamheden die zij ten behoeve van de wederpartij verricht, op te schorten totdat de wederpartij de betaling van de openstaande facturen heeft voldaan.

6 Schade en verlies

6.1 In geval van beschadiging van het gehuurde of enig defect daaraan, veroorzaakt binnen de periode waarin de wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking aan YL-Allround te worden gemeld. 6.2 In het geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan YL-Allround te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan YL-Allround te overleggen. 6.3 De wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport.

7 Onderhoud en reparaties

7.1 De wederpartij is niet gerechtigd het gehuurde materieel te repareren indien er sprake is van een beschadiging of enig defect aan het gehuurde. De huurder dient in dergelijke gevallen te handelen in overeenstemming met artikel 6.1. 7.2 Uitsluitend met duidelijke en ondubbelzinnige schriftelijke instemming van YL-Allround is de wederpartij gerechtigd het gehuurde materieel te onderhouden/repareren. 7.3 Reparaties die niet voortvloeien uit een normale slijtage van het gehuurde zijn geheel voor rekening van de wederpartij.

8 Veiligheidsvoorzieningen

8.1 In het bijzonder voor stroomaggregaten is de wederpartij verplicht om: A. een aardleiding aan elk aggregaat te monteren; B. een schakelaar of automatisch signaal te monteren met automatische uitschakeling van de stroom zoals dit voorgeschreven is door de Arbeidsinspectie.

9 Inschakeling derden

9.1 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden door YL-Allround inschakeling van derden noodzakelijk is, die niet vooraf expliciet in de overeenkomst opgenomen zijn, zal YL-Allround voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is hierover voorafgaand overleg voeren met de wederpartij. 9.2 De wederpartij is zelf gehouden om de kosten van deze derden te vergoeden. Voor zover mogelijk zal YL-Allround ervoor zorgen dat de facturen van deze derden rechtstreeks aan de wederpartij worden verzonden. 9.3 YL-Allround is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkomingen van deze derden.

10 Aansprakelijkheid YL-Allround

10.1 YL-Allround is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van YL-Allround bij het uitvoeren van de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 10.2 YL-Allround is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YL-Allround is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 10.3 De aansprakelijkheid van YL-Allround is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief B.T.W. 10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum. 10.5 De wederpartij vrijwaart YL-Allround voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

11 Overmacht

11.1 Indien YL-Allround wegens overmacht enige verplichting jegens de wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van 2 maanden. Na deze 2 maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst/verbintenis, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden. 11.2 YL-Allround is niet tot enige schadevergoeding jegens wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 11.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van YL-Allround die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van YL-Allround gevergd kan worden. 11.4 Indien YL-Allround bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

12 Eigendom

12.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van YL-Allround, ongeacht de duur van de overeenkomst. 12.2 YL-Allround blijft eigenaar van de verkochte zaak zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens YL-Allround. 12.3 De wederpartij is niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

13 Reclame huurovereenkomst

13.1 De wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken. Daarbij zal de wederpartij alle eventuele gebreken direct melden aan YL-Allround, dan wel binnen 24 uur na levering in schrift. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd. 13.2 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de wederpartij binnen 24 uur na ontdekking hiervan aan YL-Allround ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in artikel 13.1 vermeld.

14 Reclame werkzaamheden

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 24 uur na constatering, doch uiterlijk binnen 3 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan YL-Allround. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat YL-Allround in staat is adequaat te reageren. 14.2 Indien een klacht gegrond is, zal YL-Allround de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 14.3 Indien de wederpartij niet binnen de onder artikel 14.1 gestelde termijn heeft gereclameerd en/of YL-Allround niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen wordt wederpartij verondersteld te hebben afgezien van verdere rechten op reclame. 14.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal YL-Allround aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

15 Annulering door wederpartij

15.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan de wederpartij de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren, onder de genoemde voorwaarden in artikel 15.2. 15.2 Indien de uitvoering van een opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum door de wederpartij wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd: A. bij annulering 30 werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 25% van het overeengekomen bedrag. B. bij annulering 14 werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 50% van het overeengekomen bedrag. C. bij annulering 7 werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 75% van het overeengekomen bedrag. D. bij annulering binnen 3 werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 100% van het overeengekomen bedrag.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten tussen de wederpartij en YL-Allround is steeds Nederlands recht van toepassing. 16.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht/overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter te Rotterdam.